REMIT

Uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT)

REMIT je regulativni okvir v Evropski uniji, katerega namen je zagotoviti celovitost in preglednost veleprodajnih energetskih trgov. REMIT, ki ga izvajajo Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in nacionalni regulativni organi (NRA), si prizadeva ohraniti pošteno konkurenco in preprečiti zlorabe trga pri trgovanju z električno energijo in zemeljskim plinom.

REMIT v svojem bistvu zagotavlja preglednost tako, da udeležencem na trgu naloži, da razkrijejo ustrezne informacije v zvezi s svojimi trgovalnimi dejavnostmi pooblaščenim organom. Z zagotavljanjem celovitih podatkov regulatorjem REMIT omogoča učinkovito spremljanje trga, kar omogoča pravočasno odkrivanje in odvračanje morebitnih primerov zlorabe trga.

S preprečevanjem zlorabe trga in zagotavljanjem preglednosti želi uredba ustvariti okolje, ki spodbuja zdravo konkurenco, kjer lahko udeleženci na trgu delujejo z zaupanjem, interesi podjetij in potrošnikov pa so zaščiteni.

Vsakdo lahko obvesti o sumljivem vedenju v okviru REMIT preko posebne platforme za obveščanje.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

Agencijo ACER so ustanovili marca 2011 z zakonodajo tretjega energetskega svežnja kot neodvisen organ za spodbujanje integracije in dokončanja evropskega notranjega energetskega trga za električno energijo in zemeljski plin.

Vsesplošni namen agencije ACER je doseči prehod evropskega energetskega sistema v skladu z zastavljenimi političnimi cilji, izkoristiti prednosti povečane integracije energetskih trgov po vsej Evropi in zagotoviti nizkoogljično oskrbo z najnižjimi možnimi stroški tako za evropska podjetja kot tudi za državljane.

Agencija promovira:

  • bolj konkurenčen, integriran trg, ki potrošnikom nudi več izbire,
  • učinkovito energetsko infrastrukturo in omrežja, ki omogočajo prost čezmejni pretok energije, vključevanje obnovljivih virov in s tem zagotavljanje višje stopnje zanesljivosti oskrbe,
  • nadzorovan in pregleden energetski trg, ki potrošnikom zagotavlja poštene cene in omejuje potencialne zlorabe trga.

Agencija za energijo (AGEN)

Agencija za energijo (AGEN) je odgovorna za urejanje slovenskega energetskega trga in za zagotavljanje skladnosti z direktivami in predpisi EU.

Agencija za energijo je članica Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki jo sestavljajo tako redno zaposleni kot strokovnjaki, ki jih dodelijo nacionalni regulatorni organi za energetiko. Regulativne dejavnosti agencije nadzoruje odbor regulatorjev, ki ga sestavljajo višji predstavniki nacionalnih regulativnih organov za energijo in prihajajo iz 28 držav članic.

Market messages