Obračun in finančna poravnava

Člani BSP so hkrati tudi člani sistema obračuna in finančne poravnave (kliring) BSP.

BSP članom zagotavlja obračun in finančno poravnavo sklenjenih poslov na borzi z električno energijo, ter v povezavi s tem:

  • izračun finančnih obveznosti in terjatev posameznega člana,
  • ugotavljanje neto stanja finančnih terjatev in obveznosti posameznega člana po pobotanju vzajemnih terjatev in obveznosti,
  • zagotavljanje izvršitve plačila finančnih obveznosti ter
  • zagotavljanje izpolnitve finančne poravnave sklenjenih poslov.

V procesu kliringa BSP vstopi v vsak sklenjen posel kot nasprotna stranka, in sicer prodajalcu kot kupec in kupcu kot prodajalec. Člani vse svoje finančne terjatve ali obveznosti prenesejo na BSP kot novega upnika oziroma dolžnika.

Po prevzemu vseh finančnih obveznosti in terjatev BSP pobota vse finančne terjatve do posameznega člana, ki jih je prevzel v skladu s pravili kliringa. Ostanek obveznosti člana do BSP, ki niso prenehale s pobotom, je član – neto dolžnik – dolžan nakazati na poravnalni račun, odprt pri poravnalni banki. Na drugi strani pa del terjatev člana do BSP, ki niso prenehale s pobotom, BSP izpolni članu – neto upniku.

Finančna kritja

BSP jamči za izpolnitev finančnih obveznosti za posle, sklenjene na borzi ali preko OTC kliringa, zato morajo člani podati zahtevana finančna kritja za pokrivanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz njihove udeležbe na borzi. Član lahko predloži finančna kritja v obliki bančne garancije na prvi poziv ali denarnega depozita.

BSP iz sredstev finančnih kritij posameznega člana izpolni obveznosti do članov iz sklenjenih poslov, če član ob zapadlosti ne izvrši plačila, nastalega iz sklenjenih poslov.

BSP ob finančnem obračunu članu, za vse posle sklenjene na slovenskem borznem trgu, pošlje naslednje dokumente:

  • račun za prodajo električne energije,
  • račun za nakup električne energije,
  • izjava o pobotu finančnih terjatev in obveznosti člana in
  • poročilo o prijavljenih neto fizičnih terjatvah in obveznostih člana.

Finančna poravnava

Trgovanje za dan vnaprej

Finančna poravnava se izvaja na podlagi izdanih računov in pobotov in poteka 1 (en) delovni dan po izdaji računa.

Trgovanje znotraj dneva

Finančna poravnava se izvaja na podlagi izdanih računov in pobotov in poteka 1 (en) delovi dan po izdaji računa.

Član kliringa - neto dolžnik poravna svoje finančne obveznosti z nakazilom na poravnalni račun odprt pri poravnalni banki. BSP na poravnalni dan s poravnalnega računa nakaže sredstva na poslovni račun člana kliringa - neto upnika.

Fizična poravnava

Fizična poravnava poteka v skladu s pravili in navodili Borzen d.o.o.

Market messages